Vehicle strikes utility pole

Vehicle strikes utility poleZ